SOPIMUSEHDOT

1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT 

1.1. Nämä ovat Crossiblogi -palvelun tuottajan EPTE TUkipalvelut Oy:n sekä palvelun tilanneen asiakkaan välisen sopimuksen ehdot. Näissä ehdoissa Crossiblogipalvelun tuottajaan viitataan sanalla toimittaja sekä palvelun käyttäjään ja tilaajaan sanalla asiakas. Toimittajan ja asiakkaan välinen sopimus (jäljempänä "sopimus") muodostuu asiakkaan rekisteröitymisestä, tilauksen yhteydessä hyväksymistä sopimusehdoista ja sopimusehdoissa viitatuista tiedoista ja toimittajan antamista ohjeista. 

1.2. Crossiblogi-palvelun käyttäminen edellyttää toimittajan asiakkaaksi rekisteröitymistä. Rekisteröitymisen jälkeen kotisivupalvelu on perusmuodossaan asiakkaan käytettävissä heti ja asiakkaan valitsemat lisäpalvelut ovat asiakkaan käytettävissä keskimäärin 24 tunnin kuluessa palvelun tilaamisen jälkeen. Crossiblogi -palvelua käyttämään ryhtyessään asiakas hyväksyy samalla nämä ehdot. Kotisivupalvelu lisäpalveluineen, niiden ominaisuudet, käytön edellytykset sekä käyttöohjeet on selvitetty toimittajan kotisivuilla osoitteessa www_cb.Crossiblogi.fi. 

1.3. Nämä ehdot koskevat Crossiblogi -palvelua kokonaisuudessaan ja kattavat myös toimittajan Crossiblogi -palveluun liittyvät lisäpalvelut. Toimittajan ja asiakkaan välillä noudatetaan myös kutakin lisäpalvelua koskevia mahdollisia erityisehtoja, jotka asiakas hyväksyy lisäpalveluita tilatessaan tai niitä käyttämään ryhtyessään. 

1.4. Tämä sopimus rajoittaa toimittajan tuotetta ja palvelua koskevia vastuita ja takuita lain sallimaan enimmäismäärään saakka. Tämän sopimuksen mukaisesti myös asiakkaalle voi syntyä korvausvelvollisuus toimittajaa kohtaan. Toimittaja on pidättänyt oikeuden muuttaa sopimuksen ehtoja ilmoittamalla siitä asiakkaalle. Kotisivupalvelu on tarkoitettu vain Suomen markkinoille ja palveluun sovelletaan alkuperämaaperiaatetta. 

1.5. Asiakkaan tulee lukea huolellisesti kaikki tämän sopimuksen kohdat. Tällä sopimuksella asiakas sitoutuu noudattamaan myös palvelun käyttöä koskevia ohjeita. Asiakas saa käyttää palvelua vain, jos hän hyväksyy nämä ehdot. Hyväksyessään tämän sopimuksen asiakas ilmoittaa samalla tutustuneensa toimittajan tarjoamaan palveluun ja tuotteeseen sekä ilmoittaa hyväksyvänsä niiden ominaisuudet, hinnat sekä veloitusperusteet. 

1.6. Jos asiakas ei hyväksy näitä toimittajan ja asiakkaan välisen sopimuksen ehtoja, ei asianomaista palvelua tai tuotetta saa käyttää.

2. PALVELUT JA YLEISET VELVOLLISUUDET 

2.1. Crossiblogi -palvelun rekisteröitymisen yhteydessä asiakkaalle myönnetään käyttöoikeus Crossiblogi -palveluun ja muihin Crossiblogituotteisiin tilauksensa ja näiden ehtojen mukaisesti. Tämän sopimuksen perusteella asiakkaalle ei siirry omistus- tai muita oikeuksia palveluun tai tuotteisiin. 

2.2. Toimittaja vastaa Crossiblogi -palvelun toiminnasta, mutta ei asiakkaan Crossiblogi -palvelun avulla toteutettujen palveluiden toimivuudesta. Toimittaja pyrkii ylläpitämään korkea-tasoisia internetin kautta tapahtuvia palveluita ja päivittämään laitteistoa tarpeidensa mukaan. Palveluun kuuluvat tehtävät suoritetaan toimittajan työmenetelmien mukaisesti. 

2.3. Asiakaskohtainen liikennöintimäärä on rajoitettu per kuukausi, ellei osapuolten kesken ole muuta kirjallisesti sovittu. Mikäli asiakkaan verkkoliikenne ylittää 20 gigatavun rajan kuukaudessa, on toimittajalla oikeus sulkea palvelu toistaiseksi tai kunnes osapuolet ovat kirjallisesti sopineet kotisivun siirtämisestä seuraavaan lisämaksulliseen liikennöintirajaluokkaan. 

2.4. Asiakkaan tilaaman sähköpostipalvelun käyttö roskapostin levittämiseen tai laittomiin tarkoituksiin on kielletty. Sähköpostin käytössä on noudatettava hyviä tapoja. 

2.5. Asiakkaalla on oikeus käyttää tilauksensa mukaista ja kokoista palvelinlevytilaa. Toimittaja huolehtii siitä, että asiakkaalla on saatavilla tieto levytilan käytöstä. Asiakkaalla ei ole oikeutta luovuttaa palvelinlevytilaansa kolmannelle osapuolelle ilman toimittajan kirjallista lupaa. Toimittajalla on oikeus estää Asiakkaalta levytilan käyttö, mikäli se ylittää Asiakkaan tilaaman palvelinlevytilan määrän tai on muuten sopimuksen vastaista. Mikäli asiakkaan tilaama palvelinlevytila ylittyy, on asiakkaan pienennettävä levytilan käyttöään vastaamaan tilausta tai sovittava toimittajan kanssa uudesta levytilakoosta. Toimittaja ilmoittaa asiakkaalle palvelinlevytilan ylittymisestä. Ilmoituksessa ilmoitetun määräajan jälkeen toimittajalla on oikeus veloittaa asiakasta levytilan ylityksestä sekä mahdollisesta sulkemisesta ja uudelleen avaami-sesta voimassaolevan hinnastonsa mukaisesti, ellei asiakas ole määräaikaan mennessä pienentänyt palvelinlevytilan käyttöään. 

2.6. Asiakas vastaa siitä, etteivät toimittajan asiakkaalle luovuttamat käyttäjätunnukset ja salasanat joudu ulkopuolisten henkilöiden tietoon. Toimittaja ei vastaa asiakkaalle luovuttamiensa tunnusten tai salasanojen katoamisesta aiheutuneesta väärinkäytöstä asiakkaalle aiheutu-vasta vahingosta. Asiakkaalla on oikeus vaihtaa salasanaansa ilman erillistä korvausta toimittajan ilmoittamalla tavalla. 

2.7. Crossiblogien palvelimella ylläpidettävistä kotisivuista otetaan varmuuskopiot päivittäin. Mahdollisessa asiakkaan itse aiheuttamassa ongelmatilanteessa varmuuskopion palauttamisesta veloitetaan kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukainen maksu. 

2.8. Hyvien tapojen tai lainvastainen kotisivupalvelun ja palvelimien käyttö on kielletty. Kaikkinainen epäsiveellisen, moraalittoman, lain ja hyvien tapojen vastaisen taikka selvästi harhaanjohtavan tms. sisällön levittäminen ja julkaiseminen on kielletty toimittajan palvelimien, tuotteiden tai palveluiden kautta. Kotisivupalvelun käyttäminen siten, että se haittaa tai voi haitata toimittajan tai palvelun toimintaa taikka heikentää tai voi heikentää toimittajan tai kotisivupalvelun julkista kuvaa tai mainetta, on sopimuksen vastaista ja kiellettyä. Myös sellaisen sisällön levittäminen tai julkaiseminen, joka on omiaan heikentämään toimittajan tai kotisivupalvelun julkista kuvaa tai voi haitata niiden toimintaa tai mainetta, on sopimuksen vastaisena kielletty. Toimittajalla on yksinomainen oikeus päättää siitä, onko palvelun tuotteiden tai palvelimen käyttö tässä tarkoitetulla kuvatulla tavalla tämän sopimuksen vastaista. Toimittajalla ei ole kuitenkaan velvollisuutta valvoa asiakkaan levittämää tai julkaisemaa sisältöä. 

2.9. Toimittajalla on oikeus ilman eri varoitusta poistaa sopimaton tai hyvien tapojen taikka tämän sopimuksen tahi sen hengen vastaiseksi katsomansa sisältö ja sivusto. Toimittajalla on oikeus ilman varoitusta tai eri ilmoitusta sulkea sopimuksen vastaiseksi katsomansa sivut toistaiseksi tai kokonaan. Toimittaja voi halutessaan myös antaa varoituksen asiakkaalle ja vaatia asiakasta poistamaan sanotun sisällön. Toimittajalla on sisällön suhteen oikeus noudattaa oikeuden päätöstä ja viranomaisten antamia määräyksiä. 

2.10. Toimittaja voi asiakkaan toimeksiannosta ja asiakkaan puolesta varata ja rekisteröidä asiak-kaan nimiin halutun verkkotunnuksen /verkko-osoitteen kolmannelta osapuolelta. Ellei muuta ole kirjallisesti sovittu asiakas on aina itse vastuussa verkko-osoitteen voimassapidosta. Maksettua verkkotunnusta ei voi peruuttaa eikä siihen liittyvää maksua palauteta. Toimittaja pyrkii muistuttamaan asiakasta verkko-osoitteen uusimisesta ennen verkko-osoitteen umpeutumista, mutta toimittaja ei ole vastuussa verkko-osoitteen uusimisesta. Verkko-osoitteen uusiminen tai siitä muistuttaminen ei ole toimittajan velvollisuus, eikä niiden laiminlyönti aiheuta vahingonkorvausvelvollisuutta asiakasta kohtaan. 

Verkkotunnukset varataan asiakkaan nimiin. Asiakas voi siirtää verkkotunnuksen pois Toimittajan palvelusta missä tahansa vaiheessa, mikäli verkkotunnukseen ei kohdistu suorittamattomia maksuja tai muita velvoitteita. Mikäli verkkotunnukseen kohdistuu suorittamattomia maksuja tai muita velvoitteita, Toimittaja ei ole velvollinen luovuttamaan verkkotunnusta Asiakkaalle. 

2.11. Toimittaja voi lähettää omia tärkeiksi luokittelemiaan tiedotteita ja tarjouksia kaikille palvelun käyttäjille. Lisäksi toimittajalla on oikeus lähettää omia ja yhteistyökumppaneidensa tiedotteita ja tarjouksia niille toimittajan asiakkaille, jotka ovat siihen antaneet luvan. 

2.12. Toimittajalla on oikeus käyttää asiakkaan toteuttamaa kotisivua referenssinä, ellei asiakas sitä erikseen kirjallisesti kiellä. 

2.13. Asiakkaalla ei ole oikeutta luovuttaa tai siirtää tätä sopimusta eikä sen kohteena olevia toimittajan tarjoamia tuotteita tai palveluita osaksikaan ilman toisen toimittajan kirjallista suostumusta. Toimittajalla on oikeus teettää sopimukseen kuuluvia tehtäviään alihankkijalla.

3. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA HINNAT 

3.1. Sopimus tulee voimaan heti kun asiakas on rekisteröitynyt ja hyväksynyt nämä sopimusehdot sekä täyttänyt palvelua koskevan sähköisen kotisivujen avauslomakkeen. 

3.2. Rekisteröitymisen jälkeen asiakkaalla on 14 päivää aikaa peruuttaa sopimus. Sopimus katsotaan peruutetuksi, mikäli asiakas ei erikseen tilaa palvelua käyttöönsä sähköisellä tilauslomakkeella. Tilaus on sitova. 

3.3. Mikäli sopimusta ei peruuteta tai se ei peruunnu ja asiakas tilaa palvelun, on sopimus voimassa määräajan, joka on yhtä pitkä kuin asiakkaan valitsema laskutusjakso. Kunkin laskutusjakson päätyttyä sopimus jatkuu määräaikaisena aina uuden yhtä pitkän määräajan tai, ennen laskutuskauden päättymistä, asiakaan valitseman uuden laskutusjakson ajan, ellei sopimusta ole puolin tai toisin ennen laskutusjakson päättymistä kirjallisesti irtisanottu päättymään. Sopimus ei pääty ilman kirjallista irtisanomista. Seuraavan laskutuskauden muutokset on tehtävä aina ennen kuluvan laskutuskauden päättymistä. 

3.4. Asiakas voi milloin tahansa kirjallisesti irtisanoa tämän sopimuksen, jolloin sopimus päättyy irtisanomishetkellä kuluvan laskutusjakson lopussa. Kirjallisen irtisanomisilmoituksen voi toimittaa myös sähköpostilla. Irtisanomishetkellä kuluvan laskutusjakson palvelumaksuja ei palauteta asiakkaalle. 

3.5. Tuotteen ja palvelun osalta noudatetaan toimittajan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaista hintaa. Hinnat on ilmoitettu toimittajan kotisivuilla. Arvonlisävero sisältyy hintoihin kulloinkin voimassaolevien säännösten mukaisesti. 

3.6. Toimittajalla on oikeus muuttaa laskutusjaksoittain veloitettavan tuotteen tai palvelun hintaa ja maksuperustetta ilmoittamalla muutoksesta asiakkaalle www_cb-sivuillaan tai sähköpostilla vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen muutoksen voimaantulopäivää. Muutoksella ei ole vaikutusta ennen sen voimaantuloa alkaneiden laskutusjaksojen maksuihin. Muutokset tulevat voimaan muutosilmoitusta seuraavan laskutuskauden alussa. Mikäli viranomaisten määräämien julkisten maksujen suuruus tai kantoperuste muuttuu joko säädösmuutosten tai verotuskäytännön muuttumisen takia, tuotteiden ja palvelujen hinnat muuttuvat vastaavasti muutoksen voimaantullessa välittömästi ilman eri ilmoitusta.

3.7. Asiakkaalla on hinnan muutoksen perusteella oikeus irtisanoa sopimus kyseisen tuotteen ja/tai palvelun osalta päättymään ilmoittamalla siitä kirjallisesti toimittajalle. Irtisanominen tulee tällöin voimaan sen laskutuskauden lopussa, jonka aikana irtisanominen on tehty. Asiakkaalla on samalla oikeus irtisanoa sopimus myös niiden muiden tuotteiden ja palvelujen osalta, joita ei voida edellä mainitun irtisanomisen johdosta oleellisilta osin enää käyttää tarkoitettuun käyttöön.

4. MAKSUEHDOT 

4.1. Toimittaja veloittaa asiakkaan tilaamat palvelut ja tuotteet asiakkaan valitseman laskutusjakson mukaisena aina ennen palvelun tai tuotteen toimittamista ja uuden laskutusjakson alkua. Toimittaja lähettää palvelusta ja tuotteesta laskun sähköisesti ennen laskutusjakson alkua ja se tulee maksaa aina ennen uuden laskutusjakson käynnistymistä ja viimeistään laskussa ilmoitettua eräpäivänä. Rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjä saa kuitenkin kokeilla tuotetta 14 päivää veloituksetta ennen palvelun tilaamista. 

4.2. Mikäli laskua ei makseta eräpäivään mennessä, voi toimittaja sulkea palvelun ja asiakkaan sivut toistaiseksi. Tällöin asiakkaan kotisivuilla ilmoitetaan palvelun olevan suljettu. Erääntyneille laskuille on maksettava korkolain mukaista viivästyskorkoa. Asiakkaalla ei ole oikeutta hyvitykseen tai korvauksen siltä ajalta, kun palvelu tai asiakkaan sivut on suljettuna asiakkaan maksuviivästyksen tai muun sopimusrikkomuksen vuoksi. Mikäli asiakas ei 14 päivän kuluessa eräpäivästä maksa laskuaan, syntyy Toimittajalle oikeus irtisanoa sopimus, jonka jälkeen sivut voidaan poistaa palvelusta kokonaan. 

4.3. Toimittajalla on oikeus siirtää tähän sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle osapuolelle.

5. VASTUUT JA VASTUURAJAUS 

5.1. Toimittaja on määritellyt ja ohjeistanut kotisivuillaan ne tekniset ja ohjelmalliset vähim-mäisedellytykset (laitteet, ohjelmat, selaimet ja selainversiot) ja yhteydenottotavat, joilla palvelua ja tuotetta voidaan käyttää. Toimittaja ei vastaa siitä, että palvelu toimii muilla kuin toimittajan määrittelemän mukaisilla edellytyksillä. Toimittaja ei ole tai velvollinen palauttamaan asiakkaan maksamia maksuja tai muutenkaan korvausvelvollinen, jos palvelun käyttö estyy siitä syystä, että asiakas ei noudata toimittajan antamia määrityksiä ja ohjeita. 

5.2. Toimittaja ei ole vastuussa asiakkaan toimittamasta sisällöstä tai toteuttamista postituskampanjoista tai muusta markkinoinnista. Mikäli asiakas tarjoaa tai harjoittaa kotisivuillaan nettikauppaa tai muuta myyntiä, toimittaja ei ole vastuussa tuotteiden toimittamisesta, laskutuksesta tai palautuksista, sivuilla annetuista tiedoista. Toimittaja ei ole vastuussa mistään muustakaan asiakkaan liiketoimintaan liittyvistä seikoista tai velvollisuuksista. 

5.3. Toimittaja ei vastaa mistä syystä tahansa tapahtuneesta asiakkaan tietojen tai tiedostojen tuhoutumisesta, katoamisesta tai muuttumisesta ja tästä aiheutuneista vahingoista ja kuluista kuten tiedostojen uudelleen luomisen aiheuttamista kustannuksista. 

5.4. Toimittaja ei vastaa (tilaamansa) kolmannen osapuolen yhteyksien toimivuudesta. Toimittaja ei vastaa palvelimen tai Internetin kautta tapahtuvasta tietoverkon tai tietoverkkoon liitettyjen laitteiden ja järjestelmien häirinnästä tai niistä aiheutuvista haitoista. 

5.5. Toimittaja varaa oikeuden keskeyttää palvelun tuottaminen tilapäisesti, mikäli se on tarpeellista korjaus-, huolto- tai muiden töiden vuoksi. Toimittaja pyrkii minimoimaan katkoksen keston ja tiedottamaan siitä Asiakkaalle mahdollisuuksien mukaan etukäteen. Toimittaja pyrkii, sen mukaan kuin kohtuudella voidaan vaatia, pitämään palvelua yllä sekä korjaamaan mahdolliset käyttökatkoksia aiheuttavat virheet viimeistään kahden arkipäivän kuluessa. 

5.6. Toimittajalla on yksinomainen oikeus kaikkiin Crossiblogi -palvelun ja -ohjelman graafisiin elementteihin sekä ohjelmakoodiin. Asiakkaalla ei ole oikeutta tallentaa Crossiblogiella toteutettua kotisivua HTML -muotoon. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää Crossiblogiella toteutettuja kotisivuja tai käyttää niitä muilla kuin toimittajan palvelimilla. 

5.7. Mikäli Crossiblogi tarjoaa palvelun ilmaista kokeiluaikaa, on sen systemaattinen tai kaupallinen hyväksikäyttö kiellettyä. 

5.8. Asiakkaalle luuluu oikeudet itse laatimaansa ja sivuillaan julkaisemaansa sisältöön ja vastaa sitä, että sen sivuillaan julkaisema sisältö ei riko kolmansien oikeuksia. Toimittajalla ei ole oikeuksia sellaiseen asiakkaalle räätälöityyn ulkoasuun, jonka asiakas on erikseen tilannut joko toimittajalta tai kolmannelta osapuolelta, asiakkaan toimittamaan sisältöön, itse tekemään ulkoasuun tai palveluun syöttämiin tietoihin, kuviin, videoihin tai muuhun sisältöön. 

5.9. Toimittaja ei vastaa sellaisesta vaatimuksesta, joka kohdistuu asiakkaan sivuillaan julkaisemaan sisältöön tai asiakkaalle räätälöityyn tai asiakkaan itse tekemään ulkoasuun taikka niitä koskeviin oikeuksiin. 

5.10. Toimittajan vastuu on rajoitettu ja mahdollisen vahingonkorvauksen enimmäismäärä on tilauksen mukaisen tuotteen tai palvelun osalta laskutusjakson mukainen kuukausihinta rikkomushetkellä kerrottuna kolmella (3). Toimittaja ei kuitenkaan korvaa kolmansien osapuolten aiheuttamaa vahinkoa asiakkaalle. Toimittaja ei ole vastuussa siitä asiakkaan mahdollisesta vahingosta, joka aiheutuu palvelun tai kotisivujen sulkemisesta tai poistamisesta asiakkaan maksuviivästyksen tai sopimusrikkomuksen vuoksi. 

5.11. Toimittaja ei vastaa mistään välillisestä tai epäsuorasta vahingosta. Tämä sopimus sääntelee tyhjentävästi Toimittajan vahingonkorvausvastuun sekä vastuun sopimusrikkomuksen johdosta.

6. YLIVOIMAINEN ESTE 

6.1. Kumpikaan sopijapuoli ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä, jota hänen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia hän ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Näihin lukeutuvat myös palvelinestohyökkäykset toimittajaa tai sen alihankkijaa kohtaan. Lakko, sulku, boikotti ja muu työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun sopijapuoli on itse sen kohteena tai siihen osallisena. 

6.2. Sopijapuolen alihankkijaa kohdannut ylivoimainen este katsotaan myös vapauttamisperusteeksi, mikäli alihankintaa ei voida ilman kohtuuttomia kustannuksia tai oleellista ajanhukkaa hankkia muualta. 

6.3. Sopijapuolen on viipymättä ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä kirjallisesti tai sähköisesti toiselle sopijapuolelle, samoin kuin esteen lakkaamisesta. Toimittaja voi tehdä ilmoituksen kotisivuillaan tai sähköpostilla.

7. SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN 

7.1. Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. 

7.2. Tästä sopimuksesta johtuvat erimielisyydet ja riitaisuudet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli neuvottelu ei johda osapuolia tyydyttävään tulokseen, ratkaistaan erimielisyydet toimittajan kotipaikan tuomioistuimessa. 

7.3. Mikäli osapuolet siitä erikseen kirjallisesti sopivat, tästä sopimuksesta aiheutuva riita ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti. Riita voidaan saattaa myös ensisijaisesti ratkaistavaksi sovinnollisesti Suomen Asianajajaliiton sovintomenettelysääntöjen mukaan tapahtuvassa sovintomenettelyssä, mikäli sopijapuolet siitä kirjallisesti sopivat.

8. SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN JA SOPIMUKSEN PURKU 

8.1. Toimittajalla on oikeus muuttaa palveluiden ja tuotteiden teknisiä määrityksiä sekä toimitus- ja sopimusehtoja. Mikäli asiakas ei hyväksy muutoksia, on asiakkaalla muutoksen perusteella oikeus irtisanoa sopimus kyseisen tuotteen ja/tai palvelun osalta päättymään ilman irtisanomisaikaa ilmoittamalla siitä kirjallisesti toimittajalle. Irtisanominen tulee tällöin voimaan sen laskutusjakson lopussa, jonka aikana irtisanominen on tehty. Asiakkaalla on samalla oikeus irtisanoa sopimus myös niiden muiden tuotteiden ja palvelujen osalta, joita ei voida edellä mainitun irtisanomisen johdosta oleellisilta osin enää käyttää tarkoitettuun käyttöön. 

8.2. Toimittajalla on myös oikeus siirtää tarjoamansa ja myymänsä palvelut sekä liiketoimintansa kolmannelle osapuolelle. Siirrosta tulee ilmoittaa kuitenkin asiakkaalle. 

8.3. Mikäli asiakkaan maksusuoritus on viivästynyt, toimittajalla on oikeus ilman vastuuseuraamuksia pidättyä suorituksestaan, kunnes asiakas on suorittanut kaikki erääntyneet maksunsa toimittajalle. Toimittajalla on myös oikeus purkaa sopimus silloin, jos asiakas ei suorita erääntynyttä maksua kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa maksun erääntymistä koskevasta kirjallisesta huomautuksesta eikä asiakas ole asettanut toimittajalle hyväksyttävää vakuutta sopimukseen perustuvien maksujen suorittamisesta. 

8.4. Sopijapuolella on oikeus purkaa sopimus siltä osin kuin on kohtuullista, jos toinen sopijapuoli muuten oleellisesti rikkoo sopimusehtoja. Sopijapuoli saa purkaa sopimuksen myös jo ennen kuin sopimuksen täyttämisen aika on käsillä, jos on käynyt selväksi, että toinen sopijapuoli tulee syyllistymään sopimuksen purkamiseen oikeuttavaan sopimusrikkomukseen. Mikäli sopimusrikkomus on korjattavissa, sopimuksen purkaminen edellyttää kuitenkin, ettei sopimusrikkomukseen syyllistynyt sopijapuoli ole korjannut sopimusrikkomustaan toisen sopijapuolen kirjallisesti asettaman kohtuullisen, kuitenkin vähintään kolmenkymmenen (30) päivän määräajan puitteissa.