7.3.2012

Liikennevakuutuksen voimassaolo hallissa

Alkuvuodesta avattiin imatralle crossihalli ja viimetalvena Viroon, Sömerpaluun. Näiden hallien ansiosta sisätiloissa tapahtuva motocrossin harrastaminen on lisääntynyt erittäin paljon. Ikävä kyllä halleissa on myös tapahtunut muutamia harmillisia loukkaantumisia. Näiden loukkaantumisten myötä on noussut esille vakuutusten tarpeellisuus ja se kuinka eri vakuutukset korvaavat vahinkotapauksissa.

Soitimme suomen suurimmat vakuutusyhtiöt läpi ja selvitimme tilannetta. Kaikista vakuutusyhtiöistä saimme hyvin samankaltaisen vastauksen.

Tämän lisäksi Vakuutusyhtiö Fenniasta Lakimies, varatuomari Riikka Patala toimitti meille kirjallisen selvityksen aiheesta. 

Kaikkien yhtiöiden on noudatettava lakia sekä yleisesti hyväksyttyä korvauskäytäntöä, jotka määrittelevät, mitkä vahingot korvataan liikennevakuutuksesta ja mitä taas ei korvata. Yleisesti hyväksytyllä korvauskäytännöllä tarkoitetaan tuomioistuinten ja liikennevahinkolautakunnan ratkaisuja, ei mitään yhtiöiden omia käytäntöjä. Eri yhtiöissä ratkaisun pitää siis samankaltaisissa tapauksissa olla samanlainen, eikä se voi vaihdella yhtiöittäin. Kysymys ei myöskään ole liikennevakuutuksen "voimassaoloalueesta", vaan siitä, onko tietyssä tilanteessa kyse ajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä vai ei. Ajoneuvo voi samallakin alueella olla jossakin tilanteessa tai toiminnassa liikenteessä ja toisessa tilanteessa taas sitten ei.

Liikennevakuutuskeskus on omalta osaltaan ohjeistanut ao. säännösten soveltamista siltä osin kuin on kysymys liikennevakuuttamisvelvollisuudesta. Tämähän on saman asian toinen puoli, koska jotta voidaan määritellä vakuuttamisvelvollisuuden piiriin kuuluvat ajoneuvot, on tiedettävä, käytetäänkö niitä liikenteessä eli onko tietty ajoneuvo käyttö sen liikenteeseen käyttämistä ja onko siis tässä yhteydessä sattunut vahinko liikennevahinko. Liikennevakuutuskeskuksen sivuilta (www_cb.lvk.fi) löytyy mm. seuraava ohjeistus:

"Liikennevakuutuslain 2 §:n 4 kohdan mukaan moottoriajoneuvo ei ole liikennevakuutuslaissa tarkoitetussa liikenteessä, kun sitä käytetään liikenteestä eristetyllä alueella kilpailu-, harjoitus- tai kokeilutarkoituksiin.

Lainkohdan soveltaminen edellyttää eristämis- ja käyttötarkoituksen täyttymistä samanaikaisesti. Liikenteestä eristetyksi alue katsotaan silloin, kun se on suljettu aitauksella tai muutoin konkreettisesti sekä kun muun liikenteen ja ulkopuolisten pääsyn alueelle estää jatkuva aukoton vartiointi. Käytännössä esimerkiksi motocross-radat harvoin ovat liikennevakuutuslain tarkoittamalla tavalla eristettyjä alueita edes kilpailun aikana puhumattakaan harjoitusten aikana. Samoin useat moottori- ja kartingradat eivät täytä liikennevakuutuslain tarkoittamia eristämiskriteereitä. Myös varikkoalueet ovat yleensä vailla eristystä. Motocross- ja ratamoottoripyörien yms. käyttäminen edellä kerrotuissa tilanteissa on liikennevakuutuslaissa tarkoitettua ajoneuvon liikenteeseen käyttämistä, minkä vuoksi niitä varten on otettava liikennevakuutus.

Käytännössä kilpailu-, harjoitus- tai kokeilutarkoituksessa käytettävä ajoneuvo voi olla vailla liikennevakuutusta vain silloin, kun käyttö rajoittuu edellä kerrotulla tavalla eristetylle ja vartioidulle alueelle, josta ajoneuvo siirretään lastina pois."

Liikennevakuutuslain 2 §:n 4-kohdan mukaan ajoneuvon liikenteeseen käyttämisenä ei siis pidetä sitä, että ajoneuvoa käytetäänliikenteestä eristetyllä alueella kilpailu-, harjoitus- tai kokeilutarkoituksiin. Näiden edellytysten täyttyessä liikennevakuutus ei korvaa sattunutta vahinkoa. Molempien rajoitusedellytysten (=liikenteestä eristetty alue JA kilpailu- tai vastaava tilanne) tulee täyttyä samanaikaisesti. Jos vahinko sattuu, on aina kussakin tapauksessa erikseen selvitettävä, onko vahinko 1) sattunut lain tarkoittamalla eristetyllä alueella ja 2) onko samalla kyseessä kilpailu tai harjoittelu tai testaus (vai muu ajelu, huvin vuoksi tms.).Mistään moottoriradasta ei voida kategorisesti sanoa, että se on aina lain tarkoittama muusta liikenteestä eristetty alue tai että se koskaan ei ole. Vahinkotilanteessa selvitetään joka kerran erikseen, miten kilpailu on järjestetty ja onko rata juuri kyseisessä kilpailu- tms. tilanteessa ollut muusta liikenteestä eristetty. Muulla liikenteellä tarkoitetaan myös esimerkiksi jalankulkijoita.

Liikennevakuutuslain 2 §:n tarkoittama eristetty alue on liikennevahinkolautakunnan ratkaisukäytännön mukaan kyseessä silloin, kun "kilpailurata on koko matkalta eristetty siten, ettei alueelle voi päästä liikennettä, joksi katsotaan myös kevyt liikenne eli jalankulkijat ja pyöräilijät". Siis kaikkien ulkopuolisten, myös jalankulkijoiden, katsojien ja muiden kulkijoiden pääsy radalle on pitänyt estää asianmukaisin rakenteellisin ratkaisuin ja turvajärjestelyin. Viimeaikaisessa lautakunnan ratkaisukäytännössä ei esimerkiksi ole pidetty eristämisen kannalta riittävänä, että rata on ollut eristetty lippusiimoin ja alueella on ollut järjestysmiesvalvonta. Sisäradat on kuitenkin useimmiten katsottu tällaisiksi lainkohdan tarkoittamiksi muusta liikenteestä eristetyiksi alueiksi. Tiedossani on esimerkiksi liikennevahinkolautakunnan viime syksynä antama lausunto, joka koski Dynaset Offroad Areenan moottoriradalla sattunutta kahden motocross-pyörän välistä törmäystä. Siinä lautakunta totesi, että asiakirjaselvitysten perusteella kyseinenmoottorirata on kokonaisuudessaan hallirakennuksen sisätiloissa, jonne kulku tapahtuu oven kautta. Tällä perusteella lautakunta katsoi, että kyseessä oli liikennevakuutuslain 2 §:n 4-kohdan tarkoittama liikenteestä eristetty alue, eikä vahinkoja tullut korvata liikennevakuutuksesta. Lausunnonpyytäjä oli lausuntopyynnössään todennut, että kyseinen moottorirata on aina auki ja sinne voi vapaasti kulkea ilman valvontaa, mutta lautakunta katsoi siitä huolimatta, että kyseessä oli laissa tarkoitettu eristetty rata. Tässäkin tapauksessa lautakunta kuitenkin ratkaisun perusteluissa mainitsi, että "eristämistä tarkastellaan kussakin yksittäisessä tapauksessa esitetyn selvityksen perusteella, joka eristämiseen vetoavan osapuolen on toimitettava".

Riikka Patala
lakimies, varatuomari
FENNIA

 

Tekemämme selvityksen perusteella suosittelemme kaikille hallissa ajamista harrastaville joko ottamaan lisenssivakuutuksen tai jonkun muun matka tai vapaa-ajan vakuutuksen joka kattaa myös motocrossin. Kannattaa jokatapauksessa ottaa yhteyttä omaan vakuutusyhtiöön ja selvittää omien vakuutusten riittävyys.

CrossoBlogi / Petri Niemelä